Algemene voorwaarden

Aan het gebruik van Beterhardlopen.nl (naamswijzigingen voorbehouden) en de informatie en diensten die we daarop aanbieden, zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden staan hieronder. Lees deze daarom aandachtig door, zodat je weet wat je rechten en plichten zijn. Indien je je wilt registreren op Beterhardlopen.nl, moet je akkoord gaan met deze voorwaarden.

De Aanbieder van Beterhardlopen.nl is iCltr VOF., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64204014. Als je vragen hebt over deze voorwaarden, kun je contact opnemen met de Aanbieder via het contactformulier.

Artikel 1. Inhoud van Beterhardlopen.nl

 • 1.1 De Aanbieder publiceert via Beterhardlopen.nl teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Aanbieder en/of derden zijn aangeleverd.
 • 1.2 Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Aanbieder, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht). Bij een online citaat dient een link terug naar Beterhardlopen.nl onderdeel van de bronvermelding te zijn.
 • 1.3 Het is niet toegestaan om de inhoud van via RSS aangeboden materialen elders te herplaatsen, behoudens in de vorm van een citaat met bronvermelding. Bij schending van deze bepaling ben je een onmiddellijk opeisbare en niet voor gerechtelijke matiging vatbare vergoeding van 500 euro per gebeurtenis verschuldigd, naast enige aanspraak op schadevergoeding die Aanbieder op jou kan doen.
 • 1.4 Deze materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen zijn uitsluitend ter informatie en verstrooiing bedoeld, en aan deze materialen kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 1.5 De Aanbieder is gerechtigd op elk moment het aanbod van deze materialen aan te passen of te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.
 • 1.6 Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele inhoud van Beterhardlopen.nl of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te ondernemen die het goed functioneren van Beterhardlopen.nl aan kan tasten. Bij schending van deze bepaling ben je een onmiddellijk opeisbare en niet voor gerechtelijke matiging vatbare vergoeding van 500 euro per gebeurtenis verschuldigd, naast enige aanspraak op schadevergoeding die Aanbieder op jou kan doen.
 • 1.7 Op diverse plaatsen op Beterhardlopen.nl worden advertenties van derden vertoond. De Aanbieder heeft geen controle over de inhoud van deze advertenties, noch over de inhoud van aan deze advertenties gekoppelde websites. De Aanbieder aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het ingaan op een advertentie. Als je meent dat een advertentie misleidend is, meld het ons dan zo snel mogelijk en dan zullen wij maatregelen nemen.

Artikel 2. Registratie op Beterhardlopen.nl

 • 2.1 Om bepaalde diensten op Beterhardlopen.nl te kunnen gebruiken, moet je je registreren. Een verzoek tot registratie kun je indienen via de site. De Aanbieder is zonder opgaaf van redenen gerechtigd om je verzoek te weigeren.
 • 2.2 Als je verzoek wordt geaccepteerd, verstrekt de Aanbieder je een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit wachtwoord moet je strikt geheim houden. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor misbruik van het wachtwoord en mag ervan uitgaan dat alles wat iemand doet die zich met de aan jou verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord aanmeldt op Beterhardlopen.nl, onder jouw verantwoordelijkheid en risico gebeurt. Heb je het vermoeden dat een onbevoegd iemand het wachtwoord in handen heeft gekregen, wijzig dan zo snel mogelijk je wachtwoord en/of neem dan zo snel mogelijk contact met de Aanbieder op. Deze zal dan gepaste maatregelen nemen.
 • 2.3 Je dient je te onthouden van ongeoorloofd gebruik van Beterhardlopen.nl, en je belooft je te gedragen conform hetgeen door de Aanbieder mag worden verwacht van een zorgvuldig deelnemer. Als je fouten of onvolkomenheden in Beterhardlopen.nl of gebruikte programmatuur aantreft, zul je je best doen deze onder de aandacht van de Aanbieder te brengen.
 • 2.4 De Aanbieder zal je online ondersteunen bij het gebruik van Beterhardlopen.nl en bijbehorende programmatuur. De ondersteuning wordt verleend via de pagina “Contact” op Beterhardlopen.nl. De Aanbieder zal zich inspannen om vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. De Aanbieder kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden, of voor de snelheid waarmee deze worden gegeven.

Artikel 3. Publicatie op Beterhardlopen.nl

 • 3.1 De Aanbieder geeft je gelegenheid om op diverse manieren teksten en afbeeldingen te publiceren en te bewerken op Beterhardlopen.nl, en om via een reactiesysteem en andere middelen berichten te plaatsen voor of te versturen aan anderen (samen: Bijdragen).
 • 3.2 Je bepaalt zelf (behoudens het onderstaande) welke Bijdragen je wilt publiceren en wanneer. De Aanbieder is je echter geen enkele vergoeding verschuldigd voor je Bijdragen.
 • 3.3 Het is niet toegestaan om in Bijdragen
  • kwaadaardige inhoud (zoals virussen of spyware) of hyperlinks naar externe sites met kwaadaardige inhoud op te nemen;
  • smadelijke, lasterlijke, bedreigende, aanstootgevende, pornografische, discriminerende of haatzaaiende informatie op te nemen;
  • piramidespelen, kettingbrieven, commerciële, charitatieve of ideële boodschappen op te nemen;
  • de indruk te wekken dat je hulppersoon of vertegenwoordiger van Aanbieder bent;
  • materiaal op te nemen dat inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder mede begrepen het opnemen van afbeeldingen of hyperlinks daarnaar in Bijdragen zonder toestemming van de rechthebbenden;
  • materiaal op te nemen dat onevenredig veel belasting voor de systemen van Aanbieder vergt;
  • informatie op te nemen over het uit winstbejag omzeilen van softwarelicenties, dan wel het uit winstbejag kraken van hard- of softwarebeveiligingen of activatiesystemen.
 • 3.4 Mocht de Aanbieder een redelijk vermoeden krijgen van dan wel tot het besef komen dat door jou aangeleverd materiaal in strijd is met de wet of met één van de hierboven genoemde verboden, dan heeft de Aanbieder eenzijdig het recht om het materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. De Aanbieder hoeft hierover geen overleg te voeren met jou. In geen geval is de Aanbieder aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
 • 3.5 Je vrijwaart de Aanbieder voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat door jou aangeleverd materiaal op welke andere manier dan ook tegen de wet is.
 • 3.6 Bij bepaalde onderdelen van Beterhardlopen.nl kunnen aanvullende regels of beperkingen worden gesteld. Deze worden duidelijk vermeld bij de betreffende onderdelen. Je dient deze regels of beperkingen na te leven. In geval van een conflict tussen deze gebruiksovereenkomst en aanvullende regels of beperkingen prevaleren de laatste.
 • 3.7 De Aanbieder mag op elk moment je Bijdragen weghalen, verplaatsen of aanpassen. De Aanbieder is echter niet verplicht om je Bijdragen te controleren, bewerken of monitoren. De Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit Bijdragen van anderen.

Artikel 4. Licentie aan de Aanbieder

 • 4.1 Door Bijdragen te publiceren verklaar je dat je daar zelf het volledige en onbeperkte auteursrecht op hebt en dat je bevoegd bent om de hieronder gevraagde licentie te verlenen aan de Aanbieder, zonder bijkomende verplichtingen of beperkingen voor de Aanbieder.
 • 4.2 Voor Bijdragen waarop je niet zelf het auteursrecht hebt, geldt dat je deze alleen mag publiceren op AndroidPlanet als je toestemming hebt van de rechthebbende, dan wel dat je publicatie onder een wettelijke uitzonderingsbepaling valt. Door publicatie van dergelijke Bijdragen verklaar je dan ook dat dit het geval is.
 • 4.3 Het auteursrecht op door jou aangeleverd materiaal blijft bij jou. Je geeft hierbij de Aanbieder een eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie om je Bijdragen te publiceren op Beterhardlopen.nl en in andere online en offline media zoals boeken en tijdschriften. Daaronder valt tevens het recht om je Bijdragen te wijzigen en/of in te korten.
 • 4.4 Je machtigt de Aanbieder hierbij om namens jou in rechte op te treden tegen overname van Bijdragen door derden in de vorm waarop ze op Beterhardlopen.nl zijn gepubliceerd.
 • 4.5 Je blijft gerechtigd om jouw Bijdragen op andere websites of in andere media te publiceren, maar je mag daarbij de naam van de Aanbieder of Beterhardlopen.nl niet gebruiken.
 • 4.6 Je ziet hierbij af van enig recht op naamsvermelding bij Bijdragen, hoewel de Aanbieder zich zal inspannen om je (gebruikers)naam te vermelden bij je Bijdragen als dat redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 5. Verwerking van persoonsgegevens

 • 5.1 De Aanbieder respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt. De Aanbieder zal persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen behalve voor zover dat in deze voorwaarden aangegeven staat.
 • 5.2 Je geeft de Aanbieder hierbij toestemming voor elk gebruik van deze persoonsgegevens dat past binnen het kader van deze gebruiksovereenkomst. Zie hiervoor de apart beschikbare privacyverklaring van Aanbieder.
 • 5.3 Je toestemming kun je op elk moment intrekken. Je eventuele gebruikersnaam wordt dan opgeheven en je persoonsgegevens worden dan verwijderd uit de bestanden van de Aanbieder, afgezien van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn een goede bedrijfsvoering of voor het uitvoeren van een wettelijke plicht van de Aanbieder.
 • 5.4 De Aanbieder hoeft na intrekking van deze toestemming je Bijdragen niet te verwijderen van Beterhardlopen.nl, tenzij je een bijzondere en zwaarwegende reden hebt om dit te eisen. Bijdragen worden op verzoek geanonimiseerd.
 • 5.5 Je hebt recht op inzage en correctie van gegevens die op jou betrekking hebben. Neem hiervoor contact op met de Aanbieder via het bovenstaande adres.

Artikel 6. Onderhoud en storingen

 • 6.1 De Aanbieder heeft het recht om Beterhardlopen.nl of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van Beterhardlopen.nl, de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. De Aanbieder zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en je indien mogelijk tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. De Aanbieder is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 • 6.2 De Aanbieder heeft het recht Beterhardlopen.nl en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal de Aanbieder proberen je daarvan op de hoogte stellen. Omdat Beterhardlopen.nl door meerdere mensen wordt gebruikt, is het niet mogelijk om alleen voor jou van een bepaalde aanpassing af te zien. De Aanbieder is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van Beterhardlopen.nl.
 • 6.3 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat de Aanbieder door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijs niet van de Aanbieder kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze overeenkomst worden opgeschort, dan wel deze overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 • 7.1 De Aanbieder noch haar hulppersonen is aansprakelijk voor enige indirecte schade die jij of anderen lijden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
 • 7.2 De aansprakelijkheid van de Aanbieder voor directe schade is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot 100 euro (exclusief BTW).
 • 7.3 Je vrijwaart de Aanbieder voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze overeenkomst.
 • 7.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de Aanbieder.
 • 7.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Aanbieder meldt.

Artikel 8. Duur, opschorting en beëindiging

 • 8.1 Je gaat deze overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Je mag deze op elk moment opzeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn. Na opzegging mag je Beterhardlopen.nl niet langer gebruiken.
 • 8.2 In geval van opzegging blijven de volgende verplichtingen bestaan voor zolang als de Aanbieder redelijkerwijs op het voortbestaan daarvan aanspraak kan maken: de licentie van artikel 4 en de regeling omtrent aansprakelijkheid van artikel 7.
 • 8.3 De Aanbieder is gerechtigd om haar verplichtingen jegens jou op te schorten dan wel deze overeenkomst op te zeggen als het vermoeden bestaat dat jij in strijd handelt met de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende gedragsregels, op welke wijze dan ook, zonder dat de Aanbieder tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 9. Wijzigingen van de overeenkomst

 • 9.1 De Aanbieder heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na publicatie daarvan op Beterhardlopen.nl. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.
 • 9.2 Als je een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wilt accepteren, moet je binnen deze dertig dagen de overeenkomst opzeggen. Je mag Beterhardlopen.nl dan niet langer gebruiken. Door Beterhardlopen.nl te gebruiken na deze periode, geef je aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).
 • 9.3 Eventuele door jou aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van deze overeenkomst, tenzij dat schriftelijk tussen jou en de Aanbieder afgesproken is.
 • 9.4 De Aanbieder is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die Beterhardlopen.nl van haar overneemt.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 10.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • 10.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor de plaats waar de Aanbieder gevestigd is.
 • 10.3 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 • 10.4 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 • 10.5 Als je de Aanbieder een bericht stuurt, geldt de door Aanbieder ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij jij kunt aantonen dat deze versie niet authentiek is.
 • 10.6 Je zult Aanbieder in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk informeren over wijzigingen in je naam-, adres- of contactgegevens die voor Aanbieder relevant kunnen zijn.